Waterhuishouding

Aanleiding

Water, het valt uit de lucht en stroomt naar de zee. Netjes binnen de dijken.
Het wordt ook opgevangen voor drinkwater. Dan wordt het afvalwater, dat gezuiverd weer wordt geloosd.
Met gebruik van pompen, gemalen, persdrukleidingen en rioolzuiveringsinstallaties. En daarover komen bromtoonklachten binnen.

Wetgeving

In beginsel vallen alle milieu-aspecten onder de Wet milieubeheer (Wm). De Wm treedt echter terug als een andere wet bepaalde milieu-aspecten regelt, zoals bijvoorbeeld het geval is met de Waterwet, die het overgrote deel van de watergerelateerde milieuaspecten regelt. De Waterwet ziet met name toe op het watersysteem terwijl de betreffende regels uit de Wm zien op de waterketen. Lozingen in rioolstelsels vallen bijvoorbeeld onder de Wm, alsmede de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en de daaraan gekoppelde verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
[http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/wetgeving/]

Er zijn twee soorten water die via ondergrondse leidingen afgevoerd worden. ‘Schoon’ regenwater en vervuild afval- of rioolwater. Kan één van de twee leidingnetwerken de brom veroorzaken? Of een modern boostergemaal?

Afvalwater

Het Waterschap Rijn en IJssel pompt het afvalwater naar de rioolwater zuiveringsinstallatie (RWZI) op de Mars in Zutphen. Deels via persleidingen. Er is sprake van huishoudelijk afvalwater en van industrieel afvalwater. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om afvalwater van de FrieslandCampina bedrijven in Borculo en Lochem.

afvalwater

Bronnen:

Hemelwater

Hemelwater zakt in de grond. Of de afvoer loopt via sloten, gemalen en rivieren naar zee. Bijvoorbeeld het nieuwe gemaal in Cortenoever.

Onderstaande kaart geeft een weergave van de rioolgemalen/pompen van de gemeente Zutphen.
Deze gegevens gebaseerd op de gegevens van juli 2014 geven een inzicht in de exacte locatie maar geven geen inzicht in de grote van de installatie.
Heeft u opmerkingen of aanmerkingen over over de kaart, laat het ons dan gerust weten.

[ready_google_map id=’13’]